THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 24-02-2020
23-02-2020 144 | 75 TRÚNG 3C: 144 | TRÚNG SL: 75X3
22-02-2020 546 | 34 TRƯỢT | TRÚNG SL: 34X2
21-02-2020 089 | 76 TRÚNG 3C: 089 | TRƯỢT
20-02-2020 205 | 84 TRƯỢT | TRƯỢT
19-02-2020 489 | 50 TRƯỢT | TRÚNG SL: 50X2
18-02-2020 726 | 83 TRƯỢT | TRƯỢT
17-02-2020 906 | 77 TRƯỢT | TRÚNG SL: 77X2
16-02-2020 776 | 89 TRÚNG 3C: 776 | TRÚNG SL: 89X2
15-02-2020 416 | 47 TRƯỢT | TRƯỢT
14-02-2020 864 | 78 TRƯỢT | TRƯỢT
13-02-2020 222 | 13 TRƯỢT | TRÚNG SL: 13X2
12-02-2020 846 | 63 TRƯỢT | TRƯỢT
11-02-2020 685 | 26 TRƯỢT | TRƯỢT
10-02-2020 146 | 03 TRƯỢT | TRƯỢT
09-02-2020 346 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
08-02-2020 280 | 91 TRƯỢT | TRÚNG SL: 91X2