THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-09-2021
26-09-2021 695 | 17 TRƯỢT | TRƯỢT
25-09-2021 407 | 97 TRƯỢT | TRÚNG SL: 97X2
24-09-2021 677 | 40 TRƯỢT | TRÚNG SL: 40X2
23-09-2021 534 | 29 TRÚNG 3C: 534 | TRƯỢT
22-09-2021 872 | 30 TRƯỢT | TRÚNG SL: 30
21-09-2021 083 | 62 TRÚNG 3C: 083 | TRÚNG SL: 62
20-09-2021 029 | 00 TRƯỢT | TRÚNG SL: 00X2
19-09-2021 956 | 08 TRƯỢT | TRƯỢT
18-09-2021 901 | 92 TRÚNG 3C: 901 | TRƯỢT
17-09-2021 330 | 68 TRÚNG 3C: 330 | TRƯỢT
16-09-2021 093 | 97 TRÚNG 3C: 093 | TRÚNG SL: 97X2
15-09-2021 965 | 82 TRÚNG 3C: 965 | TRÚNG SL: 82X2
14-09-2021 158 | 20 TRƯỢT | TRƯỢT
13-09-2021 549 | 22 TRƯỢT | TRƯỢT
12-09-2021 359 | 83 TRƯỢT | TRÚNG SL: 83X3
11-09-2021 644 | 19 TRƯỢT | TRÚNG SL: 19X2