THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 23-01-2021
22-01-2021 263 | 66 TRƯỢT | TRÚNG SL: 66X2
21-01-2021 330 | 34 TRƯỢT | TRƯỢT
20-01-2021 546 | 71 TRƯỢT | TRƯỢT
19-01-2021 676 | 47 TRƯỢT | TRƯỢT
18-01-2021 548 | 48 TRƯỢT | TRƯỢT
17-01-2021 094 | 64 TRƯỢT | TRÚNG SL: 64X2
16-01-2021 046 | 18 TRÚNG 3C: 046 | TRƯỢT
15-01-2021 285 | 28 TRÚNG 3C: 285 | TRÚNG SL: 28X2
14-01-2021 339 | 95 TRƯỢT | TRÚNG SL: 95X2
13-01-2021 759 | 70 TRƯỢT | TRƯỢT
12-01-2021 592 | 79 TRÚNG 3C: 592 | TRÚNG SL: 79X2
11-01-2021 508 | 17 TRƯỢT | TRÚNG SL: 17X2
10-01-2021 156 | 70 TRƯỢT | TRÚNG SL: 70X2
09-01-2021 064 | 80 TRÚNG 3C: 064 | TRƯỢT
08-01-2021 727 | 62 TRƯỢT | TRÚNG SL: 62X2
07-01-2021 854 | 74 TRÚNG 3C: 854 | TRƯỢT