THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 14-07-2020
13-07-2020 508 | 90 TRÚNG 3C: 508 | TRÚNG SL: 90X2
12-07-2020 890 | 14 TRÚNG 3C: 890 | TRƯỢT
11-07-2020 117 | 38 TRƯỢT | TRƯỢT
10-07-2020 969 | 55 TRÚNG 3C: 969 | TRÚNG SL: 55X2
09-07-2020 092 | 20 TRƯỢT | TRÚNG SL: 20X2
08-07-2020 784 | 70 TRƯỢT | TRƯỢT
07-07-2020 861 | 30 TRƯỢT | TRÚNG SL: 30X2
06-07-2020 480 | 82 TRƯỢT | TRƯỢT
05-07-2020 070 | 11 TRÚNG 3C: 070 | TRÚNG SL: 11X2
04-07-2020 775 | 07 TRÚNG 3C: 775 | TRÚNG SL: 07X2
03-07-2020 826 | 53 TRƯỢT | TRƯỢT
02-07-2020 129 | 52 TRÚNG 3C: 129 | TRƯỢT
01-07-2020 434 | 56 TRƯỢT | TRƯỢT
30-06-2020 228 | 66 TRƯỢT | TRƯỢT
29-06-2020 721 | 51 TRƯỢT | TRƯỢT
28-06-2020 352 | 82 TRƯỢT | TRƯỢT