THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 14-05-2021
13-05-2021 63 | 23 TRƯỢT | TRÚNG SL: 23
12-05-2021 50 | 13 TRÚNG ĐỀ: 50X2 | TRÚNG SL: 13X2
11-05-2021 71 | 04 TRƯỢT | TRÚNG SL: 04X2
10-05-2021 47 | 57 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG SL: 57X2
09-05-2021 69 | 11 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG SL: 11
08-05-2021 94 | 32 TRƯỢT | TRƯỢT
07-05-2021 57 | 27 TRƯỢT | TRÚNG SL: 27X3
06-05-2021 59 | 69 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRƯỢT
05-05-2021 66 | 54 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRƯỢT
04-05-2021 90 | 88 TRƯỢT | TRƯỢT
03-05-2021 35 | 73 TRƯỢT | TRƯỢT
02-05-2021 78 | 59 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG SL: 59
01-05-2021 65 | 30 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT
30-04-2021 46 | 28 TRƯỢT | TRƯỢT
29-04-2021 17 | 43 TRÚNG LÔ: 17 | TRƯỢT
28-04-2021 03 | 50 TRƯỢT | TRÚNG SL: 50