THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 24-02-2020
23-02-2020 44 | 75 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRÚNG SL: 75X3
22-02-2020 48 | 24 TRƯỢT | TRƯỢT
21-02-2020 88 | 65 TRƯỢT | TRÚNG SL: 65
20-02-2020 04 | 94 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG SL: 94X2
19-02-2020 98 | 51 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRƯỢT
18-02-2020 16 | 73 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRÚNG SL: 73X2
17-02-2020 07 | 67 TRƯỢT | TRƯỢT
16-02-2020 76 | 89 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG SL: 89X2
15-02-2020 07 | 49 TRƯỢT | TRƯỢT
14-02-2020 45 | 88 TRƯỢT | TRÚNG SL: 88X2
13-02-2020 32 | 23 TRÚNG ĐỀ: 32 | TRÚNG SL: 23
12-02-2020 57 | 65 TRƯỢT | TRÚNG SL: 65
11-02-2020 95 | 36 TRƯỢT | TRÚNG SL: 36X2
10-02-2020 45 | 02 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRÚNG SL: 02X2
09-02-2020 47 | 27 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRƯỢT
08-02-2020 92 | 91 TRƯỢT | TRÚNG SL: 91X2