THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-09-2021
26-09-2021 94 | 30 60 TRÚNG ĐỀ: 94X2 | TRÚNG ST: 30 60
25-09-2021 08 | 95 52 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG ST: 95 52
24-09-2021 67 | 43 91 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 43
23-09-2021 33 | 07 34 TRƯỢT | TRÚNG ST: 07 34
22-09-2021 73 | 21 86 TRÚNG ĐỀ: 73X2 | TRÚNG LÔ: 86
21-09-2021 82 | 11 29 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 29
20-09-2021 19 | 71 23 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG LÔ: 23
19-09-2021 57 | 00 04 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG ST: 00 04
18-09-2021 01 | 78 27 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRÚNG LÔ: 78
17-09-2021 30 | 99 57 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG LÔ: 99
16-09-2021 93 | 46 42 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG LÔ: 42
15-09-2021 65 | 04 11 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG LÔ: 04
14-09-2021 69 | 26 70 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 26
13-09-2021 47 | 13 84 TRƯỢT | TRÚNG ST: 13 84X3
12-09-2021 39 | 08 14 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 08X2
11-09-2021 55 | 53 09 TRƯỢT | TRÚNG ST: 53 09