THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ hai, 24-02-2020
23-02-2020 75 | 08 71 TRÚNG SL: 75X3 | TRÚNG XIÊN 2: 08 71
22-02-2020 34 | 32 78 TRÚNG SL: 34X2 | TRÚNG XIÊN 2: 32 78
21-02-2020 67 | 32 57 TRÚNG SL: 67 | TRÚNG XIÊN 2: 32 57
20-02-2020 94 | 04 44 TRÚNG SL: 94X2 | TRÚNG XIÊN 2: 04 44
19-02-2020 50 | 15 82 TRÚNG SL: 50X2 | TRÚNG XIÊN 2: 15 82
18-02-2020 83 | 48 70 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 48 70
17-02-2020 78 | 09 42 TRÚNG SL: 78 | TRÚNG XIÊN 2: 09 42
16-02-2020 89 | 04 76 TRÚNG SL: 89X2 | TRÚNG XIÊN 2: 04 76
15-02-2020 58 | 27 63 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 27 63
14-02-2020 77 | 62 92 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 62 92
13-02-2020 12 | 32 56 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 32 56
12-02-2020 64 | 55 43 TRÚNG SL: 64X2 | TRÚNG XIÊN 2: 55 43
11-02-2020 35 | 64 86 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 64 86
10-02-2020 02 | 78 83 TRÚNG SL: 02X2 | TRÚNG XIÊN 2: 78X2 83
09-02-2020 18 | 47 43 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 47X2 43X2
08-02-2020 91 | 02 56 TRÚNG SL: 91X2 | TRÚNG XIÊN 2: 02 56