THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-09-2021
26-09-2021 37 | 83 98 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 83 98
25-09-2021 97 | 42 45 TRÚNG SL: 97X2 | TRÚNG LÔ: 45
24-09-2021 50 | 07 37 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 37
23-09-2021 09 | 77 49 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 77 49
22-09-2021 30 | 30 81 TRÚNG SL: 30 | TRÚNG XIÊN 2: 30 81
21-09-2021 82 | 29 19 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 29 19
20-09-2021 10 | 19 96 TRÚNG SL: 10 | TRÚNG XIÊN 2: 19X3 96
19-09-2021 08 | 69 45 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 69X2
18-09-2021 74 | 14 89 TRÚNG SL: 74 | TRÚNG XIÊN 2: 14 89
17-09-2021 78 | 66 10 TRÚNG SL: 78X2 | TRÚNG XIÊN 2: 66 10
16-09-2021 98 | 64 48 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 48
15-09-2021 82 | 04 62 TRÚNG SL: 82X2 | TRÚNG XIÊN 2: 04 62
14-09-2021 10 | 14 51 TRÚNG SL: 10X2 | TRÚNG LÔ: 14
13-09-2021 42 | 62 14 TRƯỢT | TRƯỢT
12-09-2021 83 | 48 71 TRÚNG SL: 83X3 | TRƯỢT
11-09-2021 29 | 39 26 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 39